KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SAHİPLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN İNCELENMESİ/2008

Fatih Mehmet ÖCAL

Öz


Bu çalışmada öncelikle sanayi, sanayileşme, Organize Sanayi Bölgeleri kavramı ile işlevi, hedefi ve önemi üzerinde durulmuş, dünyada ve ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri’nin gelişim süreci genel hatlarıyla anlatılmıştır. Daha sonra Konya ili merkezinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların gelişim süreci, sektörel dağılımı, içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler verilmiş, son olarak ise Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların sahiplerinin sosyo-kültürel durumları, yapılan anket uygulaması sonucu elde edilen veriler ışığında değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Organize Sanayi Bölgesi; Sanayi; Sanayileşme, Meslek; Eğitim Düzeyi; Yabancı Dil; Memleket.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.