ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: KONYA’DA BULUNAN MALİ MÜŞAVİR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

E. Fazıl ÇÖLLÜ, M. Erhan SUMMAK

Öz


Örgütlerin, iletişim kurmadan ve bu iletişim yöneticiler tarafından yönetilmeden amaçlarını yerine getirmesi mümkün olmamaktadır. Iş görenlerin etkin bir işbirliği içinde çalışmaları ancak sağlıklı bir iletişim sistemiyle mümkün olabilmektedir. Örgütsel bağlılık, bireyin içinde bulunduğu örgüte karşı özdeşleşme, amaçları benimseme bu amaçlar için fedakârlıkta bulunabilme ve örgütün üyesi olarak kalmak için şiddetli bir arzu hissetmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, örgütsel bağlılık unsurları ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkiyi incelemektir. Günümüzün rekabet ortamı içinde örgütler, başarılı çalışanları elinde tutmanın yollarını aramaktadır. Bu çalışanlar, örgütlerin elindeki en önemli unsuru yani entelektüel sermayeyi oluşturmaktadır. Çalışanların örgütte uzun yıllar boyunca kalmaya neden devam ettikleri örgüt için önem taşımaktadır. Bu açıdan çalışanların örgüte bağlılıkları ile örgüt içi bilgi paylaşımının yani örgütsel iletişimin bir ilgisi olup olmadığının belirlenmesi, hem örgütün hem de çalışanların kendilerini açık bir şekilde ifade edebilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışanlarda bu unsurların belirlenmesine ve örgüt içi iletişime yönelik olarak hazırlanan bir anket, Konya’da bulunan Mali Müşavir bürosunda çalışanlara yönelik olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS Windows programı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel bağlılık; Örgütsel iletişim; Yeminli mali müşavir

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.