Termal Otel Yöneticilerinin Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Düşünceleri: Kırşehir Üzerine Bir Uygulama

Burcu Gülsevil Belber, Ayşegül Turan

Öz


Öz: Araştırma, termal otellerin geliştirilmesinde nitelikli yöneticilerin büyük görevler üstlendiği göz önüne alınarak, yöneticilerin “termal otellerdeki hizmet kalitesini arttırmaya”, “personel niteliklerini”, “sağlık imkânlarını” ve “tüketicilerde yeniden satın alma ve tavsiye etme davranışlarını” geliştirmeye yönelik düşünceleri ile bu düşüncelerin demografik özelliklerine ve hizmet yıllarına göre değişiklik gösterip göstermediğini tespit etmek üzere yapılmıştır. Termal otellerde çeşitli düzeyde çalışan yöneticilerin, anketlere verdikleri cevaplara frekans ve MANOVA analizleri uygulanmıştır. Yöneticilerin demografik özelliklerine ve hizmet yıllarına göre; “termal tesislerin hizmet kalitesini arttırmaya”, “personel niteliklerini”, “termal tesislerin sağlık imkânlarını” ve “tüketicilerin yeniden satın alma ve tavsiye etme davranışını geliştirmeye” yönelik düşüncelerinde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Termal otel işletmelerindeki sorunları önem derecesine göre sıralamaları istenen yöneticilerin; “kurumsal reklamların yetersizliğini” “en önemli” sorun olarak gördükleri; termal otellerin tutundurulmasına yönelik kullanılması gereken araçlar içerisinde ise “en fazla önem verilen” aracın “basın, TV ve internet kullanımı” olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. Termal otellerin geliştirilmesi için uygulanacak stratejilerde, söz konusu araştırma sonuçlarının yol gösterici ipuçları vereceği düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Termal otel; pazarlama; satın alma davranışı; yönetici.

Referanslar


Akat, Ö., (2000), Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Motif Matbaa, 3. Basım, Bursa.

Akgöz, E., (2003), Ön büro İşlemleri, Nobel Yayınevi, Ankara.

Akkılıç, M. E., Koç, F., İlban, Y. Dinç.ve H. Çetintaş, (2014), “Hizmetin Önemi ile Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkide Otel Niteliklerinin Aracı Etkisinin Tespiti”, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, ss. 1-22.

Alvarez, L.A.,(2012),“The Value of Water: The Origins and Expansion of Thermal Tourism in Spain”, Journal of Tourism History, Vol:4, ss.15-34.

Amstrong, G. And Kotler, P.,(2003),Marketing: An Introduction, USA: Pearson Education International.

Aşık,.N., (2014), “Termal Otel Müşterilerinin Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Araştırma”, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 1, Yaz Dönemi, ss. 109-123.

Aygün, A., B. Öztürk, E. Mankan, H. Kaya, M. Turan ve N. Veznikli, (Editör: M. Kara), (2008), Turizm Pazarlaması, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

Bağana, S., (2009),Termal Turizm İşletmelerinde Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Uygulamaları,Afyon:Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Çelik, S., 2009, Afyonkarahisar’da Uluslararası Termal Turizm Destinasyonu Oluşturma Potansiyelinin Analizi,Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

Çetintaş, H., (2014), Termal Turizm İşletmelerinde Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğiliminin Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Çoban, S., (2002), Doğrudan Pazarlamanın Çağdaş Bir Tekniği Olarak Sanal Pazarlama ve Türkiye Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

Dinler, M., (2014),Hizmet Sektöründe Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Tüketici Algısına Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Araştırma,Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Eleren, A., (2009), “Müşteri Beklentilerine Dayalı Bir Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli: Termal Otel İşletmeciliğinde Bir Uygulama”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 18, ss. 395-420.

Eleren, A. ve B. Kılıç, (2007), “Turizm Sektöründe Servqual Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 9, Sayı:1, ss. 235-263.

Emir, O ve S. Çelik, (2010), “Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmesi Yöneticilerinin Müşteri Değeri Algılarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Cilt:17 Sayı:1, ss. 69-81.

Erol, M., (2003), Turizm Pazarlaması, Ekin Kitabevi, Bursa

Ersun, N. ve K. Arslan, (2011), “Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri”, Marmara Üniversitesi İİBF Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 2, ss.229-248.

Fayol, H., (2005), Genel ve Endüstriyel Yönetim, Çeviren: M. A. Çalıkoğlu, Ankara.

Hacıoğlu, N., (2000), Turizm Pazarlaması, VİPAŞ, Bursa.

Hayata, A. B., (2008), “Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 16, No: 1, ss.31-48.

Ikkos, A., (2002), “Health Tourism: A New Challenge In Toursim”,JBR Hellas, ss.1-4.

İçöz, O., (1996), Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Anatolia, Ankara.

Kılıç Ç. ve M. Kılıç,(2013),“Jeotermal Enerji ve Türkiye”, Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 639, ss.45-56.

Kılıçlar, A. ve Tayfun, A.,(2001), “Uluslararası Pazar Seçim Süresi: Kaplıca Turizmi İçin Bir Model Önerisi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 2001, ss.55-72.

Kırkbir, F., (2007), Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

Kırşehir Jeotermal Enerji Paneli- 2013, Erişim Adresi: http://www.jkbb.org.tr/mansetler/22-jkbb-ekim-ayi-olagan-meclis-toplantisi-ve-panel.html, Erişim Tarihi: 03.05.2015

Koçak, A., L. Taşkıran ve H. Özkan, (2006), MTA Genel Müdürlüğü Kırşehir İli Jeotermal Kaynakları Değerlendirme Raporu, Ankara.

Kotler, P.,(10.Baskıdan Çeviren: N.Muallimoğlu), (2000), Pazarlama Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, Millenium Baskı, İstanbul

Kotler, P., J. Bowen ve J. Makens, (2003), Marketing for Hospitality and Tourism, New Jersey: Prentice Hall.

Kozak,N., C. Çakıcı, M. Azaltun, A.Sökmen ve M. Sarıışık, (Editör: N. Kozak), (2008), Otel İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.

Lund, W. J., (2000),“Geothermal Spas in The Czech Republic and Slovakia”,GHC Bulletin, Vol: 21, No: 3, ss. 35-37.

Markovıc, S.,(2012),“Service Quality Measurement in Croatian Wellness Tourism”, Academia Turistica, Year: 5, No:1, ss. 69-79.

Maviş, F., (1994), Otel İşletmeciliği İlke ve Kavramlar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Oral S., (2005), Otel İşletmeciliği ve Verimlilik Analizleri, Detay Yay., 5. Basım, Ankara

Pırnar İ.,İçözO. ve O. Çulha, (2011), Uluslararası Turizm İşletmeciliği, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Rızaoğlu, B., (2004), Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara

Şener, B., (2010), Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara.

Tekeli, H., (2001), Turizm Pazarlaması ve Planlaması, Detay Yayıncılık. Ankara:

Uygur, S., (2007), Turizm Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yıldırım, H.ve Ü. Altunkaya, (2006), “Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Güçlükler”, http://www.absaglik.com/saglik_turizmi_turkiye.pdf, Erişim Tarihi: 08.03.2015.

Yükselen, C., (2003), Pazarlama İlkeler ve Yönetim, Detay Yayıncılık, 4. Basım, Ankara.

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11481/termal-turizm-master-plani-2007-2023.html, Erişim Tarihi: 20.02.2015.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050621-11.htm, Erişim Tarihi: 10.03.2015.

http://www.saglikturizmi.gov.tr/tr/turkiyede-termal-turizm.php, Erişim Tarihi: 06.03.2015.

http://www.keyf-wellness.com/default.php, Erişim tarihi: 05.03.2015.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.