Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Musa ÖZATA

Öz


Örgütsel bağlılık işgörenlerin bulundukları örgütle olan bağının gücünü ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık örgütlerde verimlilik, personel devir hızı, devamsızlık, işten ayrılma ve performans düzeyi gibi sonuçları etkilediğinden, örgütsel performansın artırılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma 2014 yılında, Konya’da faaliyet gösteren üç farklı hastanede görev 173 personel ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Örgütsel bağlılığı ölçmek için Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Araştırma sonucunda çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi ortalamasının 3,2 olduğu ve özel hastanede görev yapan personelin örgütsel bağlılık düzeyinin devlet hastanesinde görev yapanlardan daha düşük seviyede olduğu saptanmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılık ile yaş arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Örgütsel Bağlılık, Hastaneler, Sağlık Çalışanları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Al, Adem (2007). Üniversitelerdeki Yabancı Diller Birimleri Yöneticilerinin Yönetsel Yeterlik Düzeyi İle İngilizce Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kocaeli.

Balay, Refik. (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No: 206, Ankara, 192.

Balcı, Ali. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bayram, Levent (2005) Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi Sayı 59. Ss:125-139.

Demir, Cengiz ve Öztürk, Umut.C (2011) Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, ss.17-41.

Doğan, Selen. ve Kılıç, Selçuk (2007) Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri Ve Önemi Güçlendirmenin Yeri Ve Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, Temmuz-Aralık 2007, ss.37-61

Erdem Ramazan. (2007) Örgüt Kültürü Tipleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Derğisi, Ekim 2007, 2(2), 63-79.

Guatam, Thanswor, Dick, Rolf Van, Ulrich Wagner, Narottam Upadhyay ve Ann J. Davis (2005), “Organizational Citizenship Bheavior and Organizational Commitment in Nepal”, Asian Journal of Social Psychology, 8, 305-314.

Huselid, Mark A., Day, N.E. (1991), "Organizational Commitment, Job Involvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis", Journal of Applied Psychology, 76 (3): 380-391.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1984), "Testing the "Side Bet Theroy" of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations", Journal of Applied Psychology, 69: 372-378.

Meyer, J., Allen, N. (1997), Commitment in The Workplace, Thousand Oaks. CA: SAGE Publications.

Özdevecioğlu, Mahmut (2003) Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:18 Sayı:2, Yıl:2003, ss:113 -130

Tutar, Hasan (2007) Erzurum’da Devlet Ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini Ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi . C.12, S.3 s.97-120.

Tekingündüz, Sabahattin ve Tengilimoğlu, Dilaver (2013) Hastane Çalışanlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Belirlenmesi, Sayıştay Dergisi̇• Sayı: 91/Ekim.

Wasti, Arzu S. (2000) Akademisyenler ve Profesyoneller Bakış Açısıyla Türkiye’de Yönetim Türkiye’deki Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları (Ed. Zeynep Aycan), Ankara: Türk Psikologları Derneği Yayınları.

Wiener Y (1982), Commitment in organizations: A Normative View. Academy of Management Review, 1982, 7.

Yalçın, Azmi, İplik Fatma Nur (2005)Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2005 Cilt: 14 Sayı: 1.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.