Kriz Yönetimi ve Kamu Yönetimi İçin Önemi

Ömer Faruk Tekin

Öz


Krizler, örgüt yapısının hantallığı ve yönetim yetersizliği gibi örgüt içi sebeplerle ortaya çıktığı gibi, genel ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalar, teknolojik gelişmeler, siyasî, hukukî, sosyal ve kültürel değişmeler, güçlü rekabet şartlarından doğan dezavantajlar ve uluslararası çevreden gelen etkiler sonucu da ortaya çıkmaktadır. Bir örgütün sürekli bir değişimin yaşandığı çevreye ayak uyduramaması ve değimi idare edememesi sonucunda stratejik açıklık oluşur. Krizin meydana gelmesi ve şiddeti, örgüt ile çevresi arasındaki bağımlılık derecesine, örgütün krizi algılama biçimine ve krize gösterdiği tepkiye bağlıdır.

Özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler veya kamu sektöründe mal ve hizmet sunan, kamu yararını amaçlayan kurum ve kuruluşlar, yani kısaca örgütler iç ve dış çevrelerindeki değişmelere ayak uyduramazlarsa ve planları dışında gelişen beklenmedik durumlara hazırlıklı olmazlarsa krizlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Kamu yönetimleri değişmeye direnen ve mevzuatla sınırlı yapıları gereği kriz durumlarında esnek ve hızlı yönetimi gerektiren karar ve uygulamaları yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. Personel ve örgüt yapılarından kaynaklanan iç sebepler ve sosyal, siyasî, idarî, malî ve ekonomik sebeplerden doğabilecek dış sebepler kamusal örgütlerin krize girmelerine yol açmaktadır. Ancak genelde kamu yönetiminde kriz yönetimi uygulamaları denilince afet yönetimi konusundaki çalışmalar ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışmada, kriz kavramı, özellikleri ve kriz yönetiminin teorik çerçevesi sunulduktan sonra, afet yönetiminden daha geniş bir model olan kriz yönetiminin kamu yönetimi için önemi üzerinde durulmaktadır. Türk kamu yönetiminde kriz yönetimi uygulamalarının son yıllardaki durumu ve yapılması gerekli düzenlemeler incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kriz, Kriz Yönetimi, Kamu Yönetimi, Türk Kamu Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdağ, Mustafa & Arklan, Ümit (2013), “Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, Issue 4, p. 33-55.

Aykaç, Burhan (2001), Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2/2001, 123-132.

Baltaş, Zuhal (2002), Krizde Fırsatları Görmek: Yöneticiler İçin Krizde Yönetim El Kitabı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Bozkurt, Yavuz & Akdeniz, Burcu (2014), “Bir Kamu Yönetimi Sorunsalı Olarak Çevresel Kriz Yönetimi: ABD- Türkiye Karşılaştırması”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Yıl 14 Sayı 1, 95-114.

Can, Halil (1999), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dinçer, Ömer (2004), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Erten, Şerafettin (2011), Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Genç, Nurullah (2005), Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Pearson, Christine M. & Clair Judith A. (1998), “Reframing Crisis Management”, The Academy of Management Review, Vol. 23, No. 1, 59-76.

Rosenthal, Uriel & Kouzmin, Alexander (1997), “Crises and Crisis Management; Toward Comprehensive Government Decision Making”, Journal of Public Administration Research and Theory,Vol. 7/2: 277-304.

Sezgin, Ferudun (2003), “Kriz Yönetimi”, Manas Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 181-195.

Şahin, Yusuf (2008), “Kriz Yönetimi”, (Ed.: A. Balcı, A. Nohutçu, N.K. Öztürk, B. Coşkun), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, 415-445, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Şimşek, M. Şerif (2002), Yönetim ve Organizasyon, Günay Ofset, Konya.

Tağraf, Hasan & Arslan, N. Talat (2003), “Kriz Oluşum Süreci ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 149-160.

Tekin, Mahmut & Zerenler, Muammer (2008), İşletmelerde Kriz Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Konya.

Tutar, Hasan (2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, İstanbul.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.