Halkla İlişkiler Etiği ve Medya

Özgür Selvi, Servet Altan

Öz


Toplumsal ilişkilerin tümüne hâkim olan etik kavramı, günümüz rekabet sürecini karmaşık bir boyuta taşımaktadır. Kurumsal hayatın bütün alanlarında yaşanan hızlı dönüşümle birlikte yoğun rekabet ortamında toplumsal sorumluluk eksenli etik uygulamaların önemi artmakta ve hatta bu uygulamalar zorunlu bir hal almaktadır. Bu bağlamda, temelinde iletişimin esas olduğu halkla ilişkilerin uygulama rolleri düşünüldüğünde medya ile ilişkilerin etik düzlemde değerlendirilmesi çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Medya, halkla ilişkiler disiplinine olumlu etkileri, değişen ortamları ve tartışmaya açık yönleriyle oldukça önemli bir yerde bulunmaktadır. Halkla ilişkiler mesleğinin itibarı ve uygulayıcılarının görevsel ve toplumsal sorumlulukları çerçevesinde medya ile ilişkileri doğru yönetmek gerekmektedir. Halkla ilişkilerin temel ilkeleri ve özellikle bu ilkelerin temelini oluşturan güven unsuru medya ile ilişkilerde etik boyutunu korumalıdır. Halkla ilişkiler uygulamalarının önemli ve görünen bir yüzü olarak medya ilişkileri; halkla ilişkilerin etik değerleri ve pratik dünyada uygulanabilirliği açısından tartışma konusu olmaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Etiği, Halkla İlişkiler ve Medya.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaba-Davulcu, Ebru (2012). Halkla İlişkiler ve Medya. Halkla İlişkilere Giriş İçinde. Edt: Metin Işık, Eğitim Yayınevi.

Akıncı-Vural, Beril ve Coşkun, Gül (2006). Yeni Teknoloji ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Anık, Cengiz (2003). Bilgi Fabrikaları ve Müşterileri, Ankara: Altınküre Yayınları.

Aydede, Ceyda (2004). Profesyonel Bir İlişki: Medya ve Halkla İlişkiler, İstanbul: Rota Yayınları.

Aziz, Aysel (2007). Siyasal İletişim, Ankara: Nobel.

Başok, Nilay ve Coşkun, Gül (2013). Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Ödüllü Örnek Uygulamalar, 4. Basım, Ankara: Nobel.

Binark, Mutlu ve Bayraktutan, Günseli (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon.

Bülbül, Rıdvan (2004). Halkla İlişkiler, 2. Baskı, Ankara: Nobel.

Coşkun, Gül ve Vural, Z. Beril Akıncı (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Mart 2011, Sayı:1, (egifder.gumushane.edu.tr/belgeler/1.sayi/1-4.pdf).

Çamdereli, Mete (2000). Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Konya: Çizgi.

Erdoğan, İrfan (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: ERK.

Fawkes, Johanna (2006). Halkla İlişkiler Nedir?, Halkla İlişkilerin El Kitabı, Alison Theaker, Çeviri: Murat Yaz, İstanbul: MediaCat, ss.15-35.

Fromm, Erich (1995). Man For Himself: An Inquire in to the Psychology of Ethics, Henry Holdand Compnay.

Görgün, Ayten (2006). Türkiye’de Yeni Bir İletişim Eğilimi: Spin Doctor. II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Güllüoğlu, Özlem (2006). Halkla İlişkiler Mesleğinde Etik Anlayışı, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu.

Keloğlu-İşler Esra İlkay (2006). Halkla İlişkiler Etiğine Tarihsel Bir Bakış: Amerika’nın Öğrettikleri ve Türkiye’de Yaşananlar, Küresel İletişim Dergisi, Sayı: 2.

Kazancı, Metin (2006). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, 3. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.

Küçükkurt, M. (1987). Halkla İlişkiler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basın- Yayın Yüksekokulu Yayınları:10

Odabaşı Y. ve Oyman M. (2014). Pazarlama İletişim Yönetimi, MediaCat.

Okay, Ayla ve Aydemir Okay (2007). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, 3. Basım, İstanbul: DER Yayınları.

Okay, Ayla ve Aydemir Okay (2002). Halkla İlişkiler ve Medya, İstanbul: MediaCat.

Mengü Çakar, Seda ve Görpe, Serra (2007). Halkla İlişkilerde Aydınlanma: Kamusal İletişim Stratejilerinin Gerçekleşmesinde Halkla İlişkiler Rolleri ve Etik. Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler içinde, (editörler: İdil Sayımer ve Pınar Eraslan Yayınoğlu). Beta Yayınları.

Peltekoğlu, Filiz Balta (2014). Halkla İlişkiler Nedir? , 8. Baskı, İstanbul: Beta.

Sabuncuoğlu, Zeyyat (2007). İşletmelerde Halkla İlişkiler, 8. Baskı, Bursa: Aktüel Yayınları.

Sayımer, İdil (2006). Halkla İlişkiler Etiğinde Öne Çıkan Modellerin Etik Sistemler Açısından Değerlendirilmesi. Küresel İletişim Dergisi. Güz. Sayı 2.

Somer, Tarık (1987). Halkla İlişkiler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Yayınları:10.

Şentürk T. ve Ay C. (2008). Halkla İlişkilerin Etik Sınırları, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1,ss.81-97.

Tengilimoğlu, Dilaver ve Yüksel Öztürk (2008). İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ankara: Seçkin.

Uzun, Ruhdan (2011). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar, Ankara: Dipnot Yayınları.

Yıldız, Nuran (2006). Halkla İlişkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu.

Yıldız, Nuran (2010). Halkla İlişkilerde Kavramlar, Sınırlar, Sorunlar. Selçuk İletişim Dergisi, 6,2, 24-32.

http://www.ida.org.tr/?page_id=96, E.T. 12.05.2015

http://www.tuhid.org/pdf/ipra-davranis-kurallari-2011_1381390157.pdf,

E.T.:20.04.2015.

http://www.tuhid.org/tuhid-meslek-ilkeleri.html, E.T.: 20.04.2015.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.