Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İletişim Yönetimi Faaliyetleri Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma

M.Erhan Summak

Öz


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), ekonomik yapıları ne kadar farklı olursa olsun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önem taşımaktadır. Küçük ve esnek yapıları ile ekonomiye katkı sağlayan KOBİ'ler tüm dünyanın gündemindedir. Rekabetin ve değişikliğin çok yoğun yaşandığı günümüzde, istihdamın ve üretimin büyük bölümünü sağlayan KOBİ'ler değişimlere kolay uyum sağlayabilen yapılarıyla ekonomilerde önemli yer tutmaktadır.

Bu çalışma, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin iletişim yönetimi sürecinde yaşamış oldukları yapısal ve algısal sorunların neler olduğu, bu sorunları aşmada hangi yöntem ve araçları ne sıklıkla kullandıkları, gerek kurum içine gerekse kurum dışına yönelik iletişim etkinliklerinin nasıl algılandığı ve neler yapıldığı aynı zamanda iletişim yönetimi sürecinde bilgi teknolojilerinin kullanım amaç ve sıklığının hangi düzeyde gerçekleştiği sorularına cevap aramaktadır.

KOBİ’lerde yaşanan iletişim yönetimi sorunlarına çok yönlü olarak yaklaşılması, bu sorunların sektör bazında değerlendirilmesi ve bu yönde çeşitli tespitler sunması açısından çalışma önem taşımaktadır.

KOBİ özelliği taşıyan otomotiv yan sanayi, döküm sanayi, tarım makineleri sanayi ve deri ve ayakkabı sanayi sektörlerinde iletişim yönetimi unsurlarının hangi düzeyde algılandığı ve hangi sıklıkla kullanıldığının tespiti yapılarak bunun yanında yaşanan yapısal ve algısal sorunlar ortaya konulmuş bu sorunların aşılmasında güncel veriler sağlanmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), İletişim Yönetimi, Kurumsal İletişim, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baykal, C. (2000), KOBİ’lerde Yapısal Düzenlemeler, Gümrük Birliği Sürecinde KOBİ’ler Semineri, İstanbul.

Bozkurt, İ. (2000), Bütünleşik Pazarlama İletişimi Halkla İlişkiler Temelli Bir Model, MediaCat Kitapları, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Ankara.

Daft, R. L. (2000), Management, 5th Edition, The Dryden Press, New York.

Duncan, T.R., Everett, S.E. (1993), “Client Perceptions of Integrated Marketing Communications”, Journal of Advertising Research, May/June, New York, USA.

Eagle L., ve Kıtchen P., J. (2000), "IMC, Brand Communications and Corporate Cultures", European Journal of Marketing, Vol:34, No:5/6.

Goodman, M. B. (2000), “Corporate Communication: The American Picture”, Corporate Communications, An Internatıonel Journal, Volum 5, Number 2.

Haywood, R. (1998), Public Relations for Marketing Professionals. Palgrave Publishers, New York.

İçel, G. (2004), “Üniversitelerin Kurumsal İletişim Yönetimi: Anadolu Üniversitesi Örnek Olay Çalışması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Kitchen, J.P., Papasolomou, J.C. (1997), “Marketing Public Relations: Conceptual Legitimacy or Windov Dressing”, Marketing Intelligence and Planning, Vol:15, No:2.

Kocabaş, F., Elden, M., Çelebi, S. (1999), Marketing PR, Medicat Yayınları, Ankara.

Kotler. P., (2000), Kotler ve Pazarlama, (Çev: Ayşe Özyağcılar), Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Müftüoğlu, T. ve Durukan T. (2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitabevi, Ankara.

Odabaşı, Y., Oyman, M. (2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Medicat Yayınları, İstanbul.

Peltekoğlu F., B. (2001), Halkla İlişkiler Nedir, 2.b., Beta Yayınları, İstanbul.

Riel, C. B., Van, M. (1995) Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, London.

Sabuncuoğlu, Z. (2004), İşletmelerde Halkla İlişkiler, Aktüel Yayınları, 7.Baskı, İstanbul.

Saçkan, M. (1994), “Pazarlamacılar da Marketing PR’ın Etkinliğini Kabul ediyor”, Marketing Türkiye, Eylül, İstanbul.

Sampson, E. (1995), İmaj Faktörü, (çev: Hakan İlgün), Rota Yayınları, 26. İstanbul.

Sarıaslan, H. (1994), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları, TOBB Yayınları, Ankara.

Sarıaslan, H. (1996), Türkiye Ekonomisinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İmalat Sanayi İşletmelerinde Sorunlar ve Yeni Stratejiler, TOBB Yayını, Ankara.

Sezgin, M. (2007), Meslek Yüksekokulları İçin MEB-YÖK Uyumlu Halkla İlişkiler, Yüce Medya Yayınları, Konya.

Solmaz, B. (2007), Kurumsal İletişim Yönetimi, Tablet Kitapevi, Konya.

Şimşek, M. (2002), Ekonominin Lokomotifi KOBİ’lerin Olmazsa Olmazları, Alfa Yayınları, İstanbul.

Uludağ.İ., Serin,V. (1990), Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, İTO Yayınları, İstanbul.

www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do%3Fistab_id%3D59, e.t:27.03.2007


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.