Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Konya İli Örneği

Betül Garda

Öz


Bütünleşik pazarlama iletişiminin önemi (BPİ), dinamik piyasa koşullarının geleneksel pazarlama iletişim araçlarının etkinliğini negatif yönde etkilemesinden kaynaklanmaktadır. BPİ, pazarlama planlaması üzerinde de yüksek etkiye sahip önemli bir pazarlama yönetimi yaklaşımı olarak görülmektedir. Bu makale, pazarlama iletişimi yönetimini,  işletme performansı ölçütleriyle ilişkilendiren bir sistem olarak ‘Bütünleşik Pazarlama İletişimini’ (Duncan ve Moriarty, 1997) kullanmaktadır. Araştırma sonucunda, pazarlama iletişimi yönetimine yoğunlaşmanın, daha iyi marka performansı sağladığı ortaya konulmaktadır. İşletmelerin BPİ ilkelerini benimsemeleri gerektiği ve pazarlama iletişimi yönetimlerini yeniden tasarlamak üzere gözden geçirmeleri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Bütünleşik Pazarlama İletişimi; Pazarlama Karması Stratejileri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aytemur, S.(2000) ‘’Faşizm ve Reklam Her Yönüyle Pazarlama İletişimi” Ankara: MediaCat Kitapları.

Bozkurt I.(2003), “Pazarlama İletişiminin Bütünleştirilmesi Sürecinde Halkla İlişkilerin Avantajları”, http://www.emu.edu.tr/ibozkurt/publications/Mediacatmak.doc , 24.11.2016.

Çabuk, S. (2009). Profesyonel Satış Yönetimi, Adana: Nobel Kitabevi.

Çarıkçı, İ., Titiz İ. ve Eroglu A. H. (2002). “Küçük ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinde Kriz Dönemine Özgü Finansman Sorunları ve Alternatif Pazarlama Stratejileri- Göller Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 7, Sayı 1, ss. 229-239.

Doyle, P. (2003) Değer Temelli Pazarlama, ( Çev. Gülfidan Barış) İstanbul: Media Cat Yayınları.

Duncan, T. ve Moriarty, S.(1997). Driving Brand Value. New York: McGraw-Hill

Dauphinais, G. W., Grady M. ve Price. C.(2003). CEO’ların Bilgeliği, (Çev. Uğur Alpakay, Gürol Koca, Gülden Şen ve Erdal Topparmak), İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Erkuş, Adnan (2008). Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gronstedt, A.(2002). Müşteri Yüzyılı. (Çev. Ş. Tanju Kalkay). İstanbul: MediaCat Yayınları.

Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Kaşıkçı, E. (2002). Para-Mosyon Pazarlamanın 7 P’si. İstanbul: Kariyer Yayınları.

Keegan, W. ve Green, M.(2012). Global Marketing, (7. Baskı), Prentice Hall.

Kırım, A. (2003). Farlılığınızı Ölçebildiğiniz An, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Kırım, A. (2009) Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Kocabaş, F., Elden, M. ve Çelebi, S.İ. (2000) Marketing P.R., Ankara: MediaCat Yayınları.

Korkut, İ, Aykut, A. ve Altaş, D. (2005). “Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ): İçecek Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma ”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XX, Sayı 1,ss 419-431.

Kotler, Philip (1994). Marketing Management. (Eighth Edition). USA: Prentice-Hall, Inc.

Kotler, P. ve Armstrong, G. (1997). Marketing. An Introduction. (Fourth Edition). USA: Prentice-Hall, Inc.

Kotler, Philip (1998). Mapping The Future Marketplace. ( Edited by Rowan Gibson). Rethinking Business, Principles, Competition, Control, Leadership, Markets and the World. UK: Nicholas Brealey Publishing Ltd, 197-210.

Kotler, Philip (1999). “Kotler On Marketing: How To Create, Win And Dominate Markets”, NY: The Free Press.

Özdamar, K.(2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-1, Eskişehir: Kaan Kitapevi

Reid, M. (2002) "Building Strong Brands Through the Management of Integrated Marketing Communications", International Journal of Wine Marketing, Vol. 14 Iss: 3, pp.37 - 52

Titiz, İ. ve Çarıkçı, H. İ. (2001). “Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve Analizleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:2., Sayı:1 www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/100.pdf , 24.03.2010, 201-215.

Türkoğlu, Faruk.(2008) “Kotler’den Durgunluk Dönemi Önerileri”, Referans Gazetesi, 4-5 Ekim 2008.

Yalçınkaya, T. (2001). “Sanayi ve Bilgi Toplumlarında Rekabet Ekonomisi” Rekabet Bülteni Dergisi, ESC Consulting Yayını, Yıl:2001, Sayı:5.

Yılmaz, Y. (2006). “Pazarlama İletişiminde Bütünleştirici Bir Boyut: Bütünleşik Pazarlama İletişimi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com Güz-2006, Cilt 5, Sayı 18, ss54-75

http://danismend.com/kategori/altkategori/butunlesik-pazarlama-iletisimi-2/ 28.10.2016

http://www.erpcommittee.org/kbh_2016.pdf 01.12.2016


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.