5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN CİNSİYET VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMA DURUMLARINA GÖRE

Nurhan ÜNÜSAN

Öz


Bu çalışmada, 5-6 yaş grubu çocuklarının cinsiyet ve okul öncesi eğitimi alma durumlarının öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın ör-neklemini, Konya’daki 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmî ve özel okul öncesi eğitim alan ile okulöncesi eğitim almayan toplam 240 çocuğun anne ve babalan oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formundaki soruların ömeklem grubuna yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi “Kruskal Wallis, Marnı Whitney-U ” testleri ile yapılmıştır. Çocukların toplam öz bakım beceri puanlan karşılaştınldığında cinsiyet ile okul öncesi eğitim alıp almama du-rumlanna göre anlamlı fark vardır. Bu sonuçlar öz bakım becerilerini kazanmada cinsiyet ile okulöncesi eğitim almanın önemini ortaya koymaktadır.

 


Anahtar Kelimeler


Öz bakım becerileri;okul öncesi eğitim;anasınıfı; anaokulu

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.