KAVRAMSAL BİLEŞENLERİ AÇISINDAN ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI

Yunus Emre ÖZTÜRK

Öz


Küreselleşmenin ortaya çıkardığı inanılmaz fırsat ve riskler sonuçta daha önceden bilinen, fakat yeterince önemsenmeyen ya da fark edilmeyen bazı değerlerin etkinleştirilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla; bilginin, üretimde ve katma değer yaratma konusunda her geçen gün artan öneminin organizasyonlarca ve yöneticilerce anlaşılması, entelektüel sermaye ve unsurlarının irdelenmesini ve hayata geçirilmesini beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle bu çalışmada, entelektüel sermaye ve kavramsal bileşenlerinin teorik çerçevede irdelenerek aktarılmasını amaç edindik.


Anahtar Kelimeler


Entelektüel Sermaye; İnsan Sermayesi; Yapısal Sermaye; İlişkisel Sermaye

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.