KAMU HARCAMALARININ GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA VE FAİZ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dr. Murat DEMİR, Dr. Erşan SEVER

Öz


Kamu harcamaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir yandan büyüme dinamiklerinin harekete geçirilerek ekonomik kalkınmaya bir yön verilmesinde sahip olduğu doğrudan etkiler, diğer yandan harcamaların finansman biçimine bağlı olarak ortaya çıkan türev etkileri bakımından ekonomi ve maliye yazınında öteden beri önemle üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Kamu harcamalarının niteliği, türü, finansman kaynağı, harcamanın yapıldığı sosyo-ekonomik yapının gelişmişlik düzeyi gibi parametreler kamu harcamalarının ekonomik büyüme ve faiz gibi makro büyüklükler üzerinde ne yönde ve büyüklükte etkileri olacağı konusunda belirleyici olan temel göstergelerdir. Kamu kesimi kimi ülke ve ekonomilerde optimal kamu harcama kompozisyonları ile büyüme ve kalkınma sürecinin temel belirleyicisi olurken kimi ülke ve ekonomilerde de yanlış önceliklerle belirlenen kamu harcama formları ve yoğun harcama programına bağlı yüksek kamu borçlanması nedeniyle istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecinin önündeki en önemli engel olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı kamu harcamalarının ekonomik büyüme ve faiz oranlan genelinde temel makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkisini kuramsal ve ampirik düzeyde ele almaktır. Çalışmada 1994-2004 dönemine yönelik kamu harcamalarının faiz oranlan ve gayri safı yurt içi hasıla üzerindeki etkileri üçer aylık veriler kullanılarak VAR analizi yardımıyla incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


KAMU HARCAMALARININ; GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA ; FAİZ ORANLARI ;ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.