VERİMLİLİK, VERİMLİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE İŞLETMELER AÇISINDAN VERİMLİLİĞİN ÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İleri

Öz


Verimlilik çalışmalarının amacı, minimum girdi ile mümkün olabilecek maksimum çıktı elde etmeye çalışmaktır. Verimlilik ekonominin makro planda gerçekleştirmek istediği amacı, mikro planda gerçekleştirmek çabasındadır. Bu açıdan verimlilik, ekonominin gerçekleştirmek istediği amaç yolunda bir araç rolü oynamaktadır.

Günümüzde gelişmişlik ya da ekonomik sistem farklılığı olmaksızın tüm ülkelerde, verimliliğin ulusal refahın artırılmasında büyük rolü ve önemi olduğu düşüncesi yaygın kabul görmektedir. Verimlilik artışı ekonomik büyüme ve kalkınmanın ana kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Verimlilikte düşme, başka bir deyişle düşük verimlilik ekonomideki durgunluğun ya da durgunluk ve enflasyonun ana nedenlerinden biri olarak

İşletmelerde verimlilik artışları maliyetleri minimize edebilecektir. Diğer bir deyişle kıt olan kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmış olacaktır. Kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin minimizasyonunun hem işletmelerin hem de ülkelerin iktisadi bakımdan gelişmelerinde, refah seviyelerinin yükselmesinde önemli rolü ve etkisi vardır.

Verimlilik konusunu içeren kaynaklara bir göz atıldığında bir yandan verimlilik tanımı ve formüllerinin ne kadar karmaşık olduğu, diğer yandan da verimlilikle ilgili bir çok kavramın birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmamızın amacı, verimlilik ve verimlilikle ilgili kavramları inceleyerek verimliliğin işletmeler açısından önemini vurgulamaktır.


Anahtar Kelimeler


VERİMLİLİK; VERİMLİLİK ;İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE İŞLETMELER AÇISINDAN; VERİMLİLİĞİN ÖNEMİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.