BÜTÇE AÇIKLARININ HÎSSE SENEDÎ FİYAT HAREKETLERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Recep TEKELİ

Öz


Bu çalışmada bütçe açıklarının hisse senedi fiyat hareketlerine (IMKB 100) olan etkisi araştırılacaktır. Borsa etkinliği (stock market efficiency) hipotezine göre cari borsa performansı geçmiş; tüm politika kararlarını içermektedir ve geçmiş bütçe açıklarının mevcut market fiyatına etkisinin önemsiz olacağım göstermektedir. Bu çalışmada geçmiş kamu açıklan ile ölçülen mali politika kararlarının hisse senedi fiyatlarının hareketliliğine önemli bir etkisinin olup olmadığı VAR modeli yardımı ile test edilmiştir. Analiz sonuçlan hisse senedi fiyatlan ile bütçe açıklan arasında uzun dönem bütünleşmenin olmadığım aynca bu değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisinin de bulunmadığım göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Bütçe açıklan; hisse senedi pips ası etkinliği; VAR modeli; Granger nedensellik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.