TEŞHİS VE TEDAVİ TEKNOLOJİLERİNİN HASTANE ÇIKTILARINI ARTTIRMADA ÖNEMİ

Yrd.Doç.Dr. Musa ÖZATA, Yrd.Doç.Dr.Şebnem ASLAN, Dr. Mustafa METE

Öz


Teknoloji sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü alanda uygulama olanağı bulmaktadır. Yeni teknolojilerin en yaygın uygulama alanı bulduğu kuruluşların başında ise hastaneler gelmektedir. Hastanelerde bu teknolojilerden hem yönetim faaliyetlerinde hem de klinik uygulamalarda yoğun biçimde faydalanılmaktadır. Yönetim faaliyetlerinde kullanılan sistemlerin başında elektronik hasta kayıtları, karar destek sistemleri, hemşire bilgi sistemleri ve ofis otomasyon sistemleri; klinik uygulamalarda ise bilgisayar destekli hekim-hasta iletişim sistemleri, klinik karar destek sistemleri, hasta izleme sistemleri, tele tıp, ilaç dağıtım ve kontrol sistemleri, görüntüleme sistemleri (MRI, PACS, CT, Skopi, Ultrason), laboratuar sistemleri, diyaliz vb. gelmektedir. Klinik uygulamalarda kullanılan bu sistemler teşhis ve tedavi teknolojisi olarak adlandırılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, teşhis ve tedavi teknolojilerinin hastane çıktılarını artırmada yeri ve öneminin tespit edilmesidir. Çalışmanın evrenini Sağlık Bakanlığı (SB) hastaneleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına SB hastanelerinden 120 ile 500 arasında yatağa sahip 91 hastane alınmıştır. Girdi değişkeni (bağımsız değişken) olarak; tıp teknolojisi yatırımı, uzman ve pratisyen hekim sayıları ile fiili yatak sayısı; çıktı değişkeni (bağımlı değişken) olarak ise; orta ve büyük ameliyat sayısı, yatan hasta sayısı, poliklinik hasta sayısı ve gelir miktarı alınmıştır.

Yapılan korelasyon analizi, basit regresyon analizi, çoklu regresyon analizi ve t testi sonuçlarına göre, teşhis ve tedavi sistemlerinin devlet hastanelerin çıktı miktarlarının artırılmasında önemli bir paya sahip olduğu görülmüştür. Özellikle ameliyat sayısı ve gelir miktarının artırılmasında bu sistemlerin etkili olduğu anlaşılmıştır. Sonuçlar ışığında daha fazla hastaya, çağın gereklerine uygun, hasta beklentilerini karşılayan, verimli, kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti sunabilmek için hastanelerimizde teşhis ve tedavi sitemlerinin artırılması gerektiği ifade edilebilir.


Anahtar Kelimeler


Teknoloji; Teşhis ve Tedavi teknolojileri; Hastaneler; Hastane Çıktıları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.