2000-2001 FİNANSAL KRİZLERİN KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN İSTİHDAMINA OLAN ETKİLERİ

Fatih Mehmet ÖCAL

Öz


Bu çalışmada, beklenilenden daha büyük boyutlarda ülkemiz ekonomisinin daralmasına neden olan, enflasyonu düşürme ve kamu açıklarını kapatma yolunda uyguladığı program sırasında karşılaştığı ve ancak yüksek bedeller ödeyerek atlatabildiği 2000 Kasım ve 2001 Şubat finansal krizlerin, Konya Organize Sanayi Bölgeleri’nde (KOSB) faaliyet gösteren firmaların istihdam seviyelerinde ne gibi bir etkiler meydana getirdiği, anket uygulaması yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Analizlerde MS Office Excel programı ile Statistical Package for Social Sciences 11.0 (SPSS-Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) sürümü kullanılmış, bir temel oluşturması amacıyla konu ile ilgili öncelikle temel bilgiler verilmiş, daha sonra yapılan anket uygulaması sonucu elde edilen veriler ışığında konu değerlendirilmiştir.

Analiz sonucu 2000 Kasım ve 2001 Şubat finansal krizleri nedeniyle Konya’daki OSB’inde faaliyet gösteren firmaların %61,9’unun personel çıkararak istihdam düzeyinin azalması, firmaların iktisadi kriz ve dalgalanmalara karşı sağlam bir iktisadi alt yapılarının olmadığını, iktisadi refleks göstermede ve kurumsallaşma sürecinde eterli düzeye ulaşamadıklarını göstermektedir. %40 gibi oldukça yüksek bir firma sahibi kesimin personel çıkarma nedenleri olarak ilk önce iktisadi krizleri göstermesi, firmaların iktisadi açıdan yeterli sermaye birikimi oluşturamadıklarım, ekonomik krizler karşısında direnecek mali gücü oluşturmada ve krizi başarılı bir şekilde yönetemediklerini ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


Organize Sanayi Bölgesi; İktisadi Kriz; Sanayileşme; Kriz Yönetimi; Kurumsallaşma.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.