KONYA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM VE KARİYER FIRSATLARI AÇISINDAN İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Emin DEMİR, Mehmet Akif ÇİNİ

Öz


Örgütlerin en önemli amacı varlığını sürdürebilmektir. Bu amacı gerçekleştirecek olan ise insan faktörüdür. insan faktörü ancak etkin ve verimli olduğunda nihai amaca ulaşılacaktır. Etkinlik ve verimliliğe ise tatmin edilmiş ve mutlu olmuş işgörenlerle ulaşılabilir. Bu durum örgütler açısından bilgiyi kullanacak olan nitelikli insan kaynağının önemini artırmaktadır. Dolayısıyla örgütsel bağlılığın sağlanması, örgütlerin amaçlarına ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Konya bankacılık sektöründe çalışanların iş tatmin faktörlerinden eğitim ve kariyer fırsatlarının örgütsel bağlılığına olan etkisi incelenecektir. Çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki eğitim ve kariyer fırsatları açısından incelenecek, ikinci kısımda çalışmanın metodolojisi anlatılacak ve üçüncü kısımda çalışmaya ilişkin bulgular verilecek ve sonuçlar yorumlanacaktır.


Anahtar Kelimeler


İş Tatmini; Örgütsel Bağlılık; Eğitim ve Kariyer Fırsatları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.