Kurumsal Vatandaşlığın Kurum İmajı Üzerindeki Etkisi

Yasin BULDUKLU

Öz


Kurumlar, içlerinde yaşadıkları toplum tarafından kabul edilebilirlikleri ölçüsünde var olmaktadırlar. Güçlü ve köklü olabilmek, toplumsal meşruiyetini elde etmek ile yakından ilişkilidir. Kurumların toplumsal meşruiyet kazanmaları, sosyal stratejik uygulamaları yürütmeleri ile olanaklıdır. Toplumsal kabul edilirlik, izleyenlerin zihinlerinde yaratılacak çağrışımlar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Örgütler, toplumsal konulara duyarlılıklarını kamulara göstermek suretiyle, kamulardan onay alma çabası göstermektedirler. Toplumsal düzeyde kurumsal katkı, akla ilk olarak sosyal sorumluluk kavramını getirmektedir. Sosyal sorumluluğa ilişkin kamu otoritesi tarafından yapılan düzenlemeler, kurumların toplumsal düzeyde uygulanacak stratejileri gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Vergi indirimi veya diğer siyasal kazanımlar kurumların sosyal sorumluluğa bakışını değiştirmiştir. Bu değişim, fark yaratmak isteyen kurumların toplumsal stratejik farklı uygulamalara yönelmesine neden olmuştur. Bu noktada akademik çalışmalarda öne çıkan kavramın kurumsal vatandaşlık olduğu görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk ya da işletme etiği ile bağlantılı ancak daha çok kurumun algılanışı ile ilgili bir kavram olan kurumsal vatandaşlık, zorlamalardan bağımsız, yasal düzenleme, vergi indirimi gibi güdülerden ayrı olarak örgütün kendi gönüllü çabalarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Kurumun toplumsal düzlemde sorumluluk alması ve faaliyetleri sırasında yerel, ulusal, uluslararası düzenlemelere bağlı ve etik ilkelere uygun davranması kurumsal vatandaşlığın temel ilkeleridir. Ayrıca ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik kaygısı kurumsal vatandaşlığın önemli bir bileşenidir. Kurumun kamuları tarafından doğru algılanması ve güçlü imajın oluşması, kurumsal vatandaş olarak algılanış düzeyi ile yakın ilişkili olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada kurumların ölçülemeyen iki soyut değeri olarak kurumsal vatandaşlık ve kurumsal imaj kavramları ele alınmakta, iki kavramın birbirleri ile ilişkisi gözlem ve literatür tarama yöntemiyle irdelenmektedir. Yapılan çalışmalar ışığında kurumsal vatandaşlık algısının, kurum imajına katkısına ilişkin çıkarımların yapılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kurumsal Vatandaşlık; Kurumsal İmaj; Sosyal Sorumluluk; Kurumsal İletişim; Kurumsal Görünüm

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.