Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitiminin Çocukların Duyguları Tanıma Becerilerine Etkisi

Gülay TEMİZ, Aysel ÇAĞDAŞ

Öz


            Bu araştırma “Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitimi”nin okulöncesi dönem 6 yaş grubu çocuklarının duyguları tanıma becerilerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni annelere verilen “Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitimi”, bağımlı değişkeni ise annelerin çocuklarının duyguları tanıma becerileridir. Öntest - sontest kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunda Konya ili Selçuklu İlçesi’nde oturan, çocukları okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş grubundan seçilen 34 deneme ve 34 kontrol olmak üzere toplam 68 annenin çocukları oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ergin (2003) tarafından geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan “Duyguları Tanıma Testi” kullanılmıştır. Ayrıca anneler ve çocuklarının demografik özelliklerinin belirlenebilmesi için “Kişi Bilgi Formu” kullanılmıştır. Duyguları Tanıma Testi öntest olarak örneklem dâhilinde çocuklara uygulanmıştır. Araştırmada 6 yaş çocuklarının duyguları tanıma becerilerine etkisini incelemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitimi” programı deneme grubu annelerine 15 hafta 3 saatlik uygulamalarla, grup eğitimi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim programının uygulamasının sonunda deneme ve kontrol gruplarına Duyguları Tanıma Testi sontest olarak uygulanmış ve sontestin uygulanmasından sekiz hafta sonra deneme grubuna “Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitimi”nin çocukların duyguları tanıma becerilerinde kalıcılığını izlemek amacıyla Duyguları Tanıma Testi izleme testi olarak tekrar uygulanmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. 


Anahtar Kelimeler


İletişim; Beceri; İletişim Becerisi; Eğitim; Duygu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.