Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Vergi İstisnaları

Barış Tunçay, Pelin Mastar Özcan

Öz


Küreselleşme süreci ile artan ve ağırlaşan rekabet ortamında, ülkelerin pazar paylarını koruyup arttırabilmeleri ve sahip oldukları üretim kapasitelerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için yenilikçi fikirlere duyulan ihtiyaç daha da artmıştır. Bu kapsamda, fikir sahipleri ile gerekli teknolojiyi bir araya getirip üniversite- sanayi işbirliği kuran teknoparkların önemi daha da artmıştır. Teknoparklar teknolojik gelişmeler için gerekli altyapıyı oluşturmaları ve yenilikçi fikirlerin odak noktası olma özellikleri ile ülkelerin kalkınma süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Çalışmada teknoparklarda süregelen ve yeni yapılan çalışmalar için getirilen vergi istisnalarına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler


Teknopark; Teknoloji; İnovasyon; Vergi İstisnası;

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ARSLAN, Derya, “Teknoloji geliştirme bölgelerinde KDV istisnası”, Vergide Gündem, Nisan 2011, http://www.vergidegundem.com/documents/10156/312016/nisan 2011_makale- 2.pdf, (21.09.2015).

BACIK, Gülay, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergisel Avantajlar”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Okan Üniversitesi SBE, Kasım 2014.

BAŞ, Kadir, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, https://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=BulletinD&Id=4075, (18.09.2015).

BAYRAKTAROĞULLARI, Hakan v.d., “Ar-Ge Teşviklerinin Teknokentteki Girişimler Tarafından Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Teknokent örneğinde Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2015.

ÇELEBİ, A. Kemal, Liberal Ekonomik Düşüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu, Emek Matbaası, Manisa 2013.

ÇELEBİ, A. Kemal, Hamza Kahriman, “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı:161, Temmuz-Aralık 2011.

ÇENGEL, Gamze, Araştırma ve Geliştirme Bölgeleri Teknoparklar, http://www.legalisplatform.net/Makale/Teknoparklar.pdf, (16.09.2015).

ÇETİN, A. Cüneyt, “Teknolojide Yeni Bir Umut: Teknoparklar”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1997/2.

DEĞER, Nuri, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV İstisnası Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2015, S:270.

DEMİRLİ, Yunus, “Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Teşvikler ve Teknoparkların Bilim ve Teknoloji Kapasitesinin Gelişimine Katkısı”, Maliye Dergisi, Sayı:166, Ocak-Haziran 2014.

ERCAN, İbrahim, “Teknokentlerde Kurumlar Vergisi İstisnası”, Mali Çözüm, Mart-Nisan 2014.

GÜRAVŞAR GÖKÇE, Sinem, “İnovasyon Kavramı ve İnovasyonun Önemi,http://www.fka.org.tr/SayfaDownload/Inovasyon%20Kavrami.pdf, (15.10.2015).

GÖKER, Aykut, “Ulusal İnovasyon Sistemi Açısından Üniversite Sanayi İşbirliği”, http://www.inovasyon.org/pdf/AYK.MMO_Ist_Eylul01Rev_1.pdf, (15.10.2015).

İLKYAZ GÜL, İlknur, “İnovasyon, Teknoparklar ve Savunma Sanayii Sektörü: ODTÜ Teknokent Örneği”, Savunma Sanayii Gündemi, Ekim 2009, http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/SSM%20Dergisi/2009-3/55-59.pdf, (16.09.2015).

KARAAT, Enver Selçuk, “Inovasyonun Ölçümünde Yeni Arayışlar”, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, No:2012-1.

KAYALIDERE, Gül, “Türkiye’nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2014, SS:75-90.

MAHMUTOĞULLARI, Yunus, “Teknokentlerin Vergi İstisnası Bakımından Değerlendirilmesi”, (E-Yaklaşım), Nisan 2015, Sayı:268, http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=27164, (17.09.2015).

SEZER, Rasim, “Teknokentlerde Vergi Muafiyetleri ve Destekler”, http://www.aksisbd.com/uploads/default/post/00b96a15b434a24b1c2a901e59a91729.pdf, (21.09.2015).

TAŞKESEN, Naciye, Murat Softa, “Teknokentte Faaliyet Gösteren Firmalara Yönelik Vergi Avantajları Sorunlar-Çözüm Önerileri”, Vergi Dünyası Dergisi, Mart 2015.

TGBD,“Türkiye’de Teknoparklar”, http://www.tgbd.org.tr/WebContent/ WebContent/4707, (17.09.2015).

TÖREL, Melih, “Dünyada ve Türkiye’de Teknoparklar”,

http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10684.pdf, (17.09.2015).

UZAY, Şaban, “Türk Vergi Sisteminde Teknoloji Geliştirme Teşvikleri”, http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_TVS_TGT.pdf, (24.09.2015).

sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu.

03.2014 tarihli ve 28939 Sayılı Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği.

08.2011 tarihli, KDVK-60/2011-1 Sayılı ve 60 numaralı K.D.V. Sirküleri.

Maliye Bakanlığı’nın 20.05.2004 tarih ve 22359 Sayılı Özelgesi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.08.2013 tarihli ve 934 Sayılı Özelgesi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.