Modernleşmenin Kurguladığı Kent Tasarımı

Ziyaeddin Kırboğa

Öz


İçinde yaşadığımız dünya, her gün biraz daha değişmektedir. Küresel ölçekte gerçekleşen bu değişim hem zihniyet hem de fizik dünyamızı etkilemektedir. Modernizm, bu değişimde en önemli etkenlerden biridir. Süreklilik gösteren bu durum karşısında artık zihnimiz, dünyada meydana gelen her değişimi, bir gelişim olarak algılayabilmektedir.

İçinde yaşadığımız kentler, değişimin en yoğun somutlaştığı fiziksel boyutlardır. Moderleşmenin mimarlığında bu değişim, bir yandan da geleneksel kültürün şehirlerde yansımalarını hem sosyal ilişkiler hem de fiziksel çevre olarak dönüştürmektedir. 

Çalışmada özellikle kentlerin hem fiziksel hem de sosyal yönlerini önemli ölçüde temsil etmesi bakımından alışveriş merkezlerinin tasarımı, ibadethanelerin çevre tasarımı, otellerin ve konutların tasarımları modernleşme ve değişim bağlamında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler


Modernleşme, Kent, Değişim, Zihniyet, Tasarım, Ekonomi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Akay, Simmel, G. (1979). Métropole et mentalité, in L’école de Chicago.

Akgül, M. (1999). Türk Modernleşmesi ve Din. Konya: Çizgi Kitabevi.

Arslan, A. (2012). Modern Dünyada Müslümanlar (6. b.). İstanbul: İletişim Yay.

Aydın, A. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (6. b.). Ankara: Tekağaç Eylül Yay.

Baudrillard, J. (1997). Tüketim Toplumu. (H. Deliceçaylı, & F. Keskin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yay.

Bauman, Z. (2010). Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları (3. b.). İstanbul: Ayrıntı Yay.

Buhârî, M. b. (1981). Câmi‘u’s-sahîh, el-Kütübü’s-Sitte. İstanbul: Çağrı Yay.

Cansever, T. (2012). İslâm’da Şehir ve Mimari (7. b.). İstanbul: Timaş Yay.

Cansever, T. (2012). Kubbeyi Yere Koymamak (5. b.). İstanbul: Timaş Yay.

Casson, H. N. (2005). Hayatta İlerle ve İlerlet. İstanbul: Hayat Yay.

Castells, M. (1983). The City and The Grassrootts, A Croos Cultural Theory of Urban Social Movement. London.

Çapcıoğlu, İ. (2011). Modernleşen Türkiye’de Din ve Toplum. Ankara: OTTO Yay.

Çelik, C. (2012). Göç, Kentleşme ve Din. N. Akyüz, & İ. Çapcıoğlu içinde, Din Sosyolojisi El Kitabı (s. 297-306). Ankara: Grafiker Yay.

Çelik, C. (2013). Dinî Gruplar Sosyolojisi. M. Bayyiğit içinde, Din Sosyolojis (s. 297-306). Konya: Palet Yay.

Çınar, A. (2013). Modernizm, Kent ve Toplum. Bursa: Emin Yay.

Demir, Ö., & Acar, M. (2002). Sosyal Bilimler Sözlüğü (6. b.). Ankara: Adres Yay.

Gencer, B. (2010, Temmuz-Eylül). Seküler Gelenekten Seküleristik Modernliğe. Rıhle(10), 21-28.

Giddens, A. (2012). Modernliğin Sonuçları (5. b.). (E. Kuşdil, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yay.

Giddens, A. (2012). Sosyoloji. (Y. H. Güzel, Dü.) İstanbul: Kırmızı Yay.

Kirman, M. A. (2011). Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Rağbet Yay.

Koç, T. (2009). İslâm Estetiği. İstanbul: İSAM Yay.

Koyuncu, A. (2013, Temmuz-Aralık). Gündelik Hayatta Komşuluk. Sosyoloji Divanı –Komşuluk-, Sosyoloji Dergisi(2), 9-21.

Koyuncu, A. (2013). Kimliğin İnşasında Kent: Konya Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2), 155-179.

Koyuncu, A. (2014, 01 15). Kişisel Görüşme.

Köksal, Y. (2011). Kuruluş Yeri Açısından Cadde Ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 75-87.

Kurt, A. (2012). Din Sosyolojisi (3. b.). İstanbul: Sentez Yay.

Küçükaşcı, M. S. (2002). Şehir. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 38, s. 441-446). içinde İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Mucchielli, A. (1991). Zihniyetler. (A. Kotil, Çev.) İstanbul: İletişim Yay.

Müslim b. Haccâc. (1981). el-Câmiu’s-Sahîh, el-Kütübü’s-Sitte. İstanbul: Çağrı Yay.

Slattery, M. (2011). Sosyolojide Temel Fikirler (4. b.). (Ö. B. vd., Çev.) İstanbul: Sentez Yay.

Tekin, M. (2013). Kamusal Alanda Din. M. Bayyiğit içinde, Din Sosyolojisi (s. 253-273). Konya: Palet Yay.

Tekin, M. (2013). Küreselleşme Olgusu ve Din. M. Bayyiğit içinde, Din Sosyolojisi (s. 227-248). Konya: Palet Yay.

Ülgener, S. F. (1981). Zihniyet ve Din, İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı. İstanbul: Der Yay.

Ülgener, S. F. (2006). Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler. İstanbul: Derin Yay.

Weber, M. (2011). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (Tam Metin). (E. Aktan, Çev.) Ankara: Alter Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.