Kurumsal Algı Yönetiminde Halkla İlişkiler Fonksiyonu

M.Erhan Summak, E.Erdal Yörük

Öz


Bu çalışmada algı, algı yönetimi ve kurumsal algı yönetimi kavramları tanımlanarak bu kavramlar içerisinde halkla ilişkilerin yerine getirdiği fonksiyonlar açıklanmaya çalışılmıştır. Bu fonksiyonlar kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki temel alan içerisinde sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bunun yanında kurumlar için ciddi öneme sahip olan algı yönetiminin bileşenleri ifade edilmiş ve etkin kullanımı için gerekli olan uygulamalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Algı yönetimi anlayışı içerisinde halkla ilişkilerin bireylerin ve kitlelerin anlaşılmasında yorumlanmasında ve yönlendirilmesinde oynadığı rol ifade edilmiştir.  Halkla ilişkilerin algı yönetimi anlayışında sürekliliğine vurgu yapılarak iç ve dış kamuları oluşturan bireylerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasının önemine değinilmiştir. Algı yönetimiyle halkla ilişkilerin bir biriyle iç içe geçen ve birbirini tamamlayan süreçler olduğuna dikkat çekilmiştir.  Kurumsal algı yönetimi kurgulanırken uyulması gereken bazı temel kuralların neler olduğu ve uygulama esasları belirtilmiştir. Bu süreçte hedef kitlenin sahip olduğu kültürel özellikler ve değer yargılarının ne kadar önemli olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Algı yönetimi anlayışı içerisinde kurgulanan halkla ilişkiler mesajlarının sahip olması gereken özellikleri ifade edilmiştir. Bunun yanında süreçteki uygulamaların geri dönüşümlerinin alınması ve ölçülmesi önemlidir. Gerçeklerden hareket ederek kurum ile ilgili gerek iç kamularda gerekse dış kamularda olumsuz bir algının oluşmasının önüne geçilmesi gerekir. Algının önemli bir kaynağını oluşturan kurumun görsel unsurları etkin şekilde dizayn edilmeli kurumsal kimliği yansıtmalı ve bu şekilde oluşacak algıyı destekler nitelikte olması önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Algı; algı yönetimi; halkla ilişkiler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.