Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Müzakereleri ve Müzakere Fasılları

Yusuf SAYIN

Öz


Temelde bir bütünleşme sürecine referans veren Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci Türkiye’ye bir yandan siyasi ve ekonomik pek çok avantaj sağlarken, toplumsal ve kültürel bağlamda da Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinde doğan Türkiye’nin modernleşme ve gelişme projesinin en temel referans noktası olmuştur. Bu süreç bir yandan Türkiye’ye oldukça önemli katkılarda bulunurken, coğrafya, ekonomi/ticaret, ulaşım/iletişim, güvenlik, nüfus gibi çok önemli alanlarda Avrupa’nın lehine görünmüştür. Çünkü Türkiye, mevcut ticari ve ekonomik dinamikleriyle Avrupa için bir üretim merkezi pozisyonuna ve yerleşik bulunduğu coğrafyasıyla da bir enerji koridoru konumuna sahiptir. Türkiye, bir köprü vazifesi gören dinamik ulaşım hatlarıyla Batı’yı/Avrupa’yı Doğu ile bir araya getirmekte, genç ve dinamik nüfusu ile de Avrupa toplumlarına pek çok açıdan “taze bir kan” olmaktadır. Bir modernizasyon projesi olarak Batı’ya yönelme, Türkiye açısından eş anlı olarak Batı ile entegrasyon çabalarını da gerekli kılmıştır. Doğu-Batı dünyaları arasında bir köprü pozisyonunda bulunan Türkiye, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olarak kalkınmada Batı toplumlarını, özelde ise günümüzde AB’yi oluşturan üye ülkeleri referans alarak, yenileşmesini modern Avrupa normları üzerine inşa etmiştir. Bu kapsam çerçevesinde çalışmada, konuyla ilgili birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmış, nicel araştırma teknikleri (konunun belirlenmesi, sınırlanması, literatür çalışmasının yapılması ve veri toplanması) ışığında, nitel araştırma tekniklerinden birisi olan tarihsel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Türkiye, Avrupa Birliği, Katılım Müzakereleri, Üyelik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktar, C. (2006). “Müzakere Başlıkları Neden Açılamıyor?”, Vatan Gazetesi, http://makale.turkcebilgi.com/kose-yazisi-89884-cengiz-aktar-muzakere-basliklari-neden-acilamiyor.html, (Erişim Tarihi: 15.12.2014).

Arat, T. (2002). “AB’yle İlişkiler”, Baskın Oran, (Ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 2, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, (VI. Baskı).

AB Genel Sekreterliği (2015), “Müzakere Sürecinin İşleyişi”, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=38&l=1, (Erişim Tarihi: 09.04.2015).

Avrupa Birliği Bakanlığı (2015), http://www.ab.gov.tr/index.php?l=1&p=65 , (Erişim Tarihi: 15.12.2015).

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (2006), Türkiye İçin AB Üyelik Süreci, Avrupa Toplulukları Yayını, İstanbul.

BYEGM (2006), “Dış–Basında Türkiye–AB İlişkileri”, TC Başbakanlık Basın–Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/avrupabirligi/2006/11/17x11x06.htm, (Erişim Tarihi: 01.01.2015).

Çalış, Şaban. Türkiye-AB İlişkileri: Kimlik Arayışı, Politik Aktörler ve Değişim, Ankara, Nobel Yayınları, 2008, (IV. Baskı).

Çalış, Ş. (2001). “Ulus, Devlet ve Kimlik Labirentinde Türk Dış Politikası”, (İçinde), Şaban Çalış, İhsan Dağı, Ramazan Gözen, Türkiye’nin Dış Politika Gündemi: Kimlik, Demokrasi, Güvenlik, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, s. 3–35.

Çakmak, Haydar. Türkiye AB İlişkileri, Ankara, Platin Yayınları, 2007, (II. Baskı).

Dışişleri Bakanlığı (2015), “Türkiye-AB İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 11.04.2015)

Dışişleri Bakanlığı, (2015), “AB Katılım Müzakereleri”, http://www.mfa.gov.tr/ab-katilim-muzakereleri.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 10.04.2015)

Dışişleri Bakanlığı, (2014), “Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Resmi Olmayan Tercümesi”, http://www.mfa.gov.tr/data/AB/mcb_tr.pdf, (Erişim Tarihi: 01.04.2015).

Dışişleri Bakanlığı, (2015), Türkiye-AB İlişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 09.03.2015).

Erdem, Pınar. Katılım Müzakereleri: İlkeler ve Uygulama,(AB’ye Katılım Semineri), İstanbul, İzmir Ticaret Odası Yayınları, 2005.

Euractiv (2015), “AB-Türkiye Müzakere Süreci”, http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/link-dossier/ab-turkiye-muzakere-sureci, (Erişim Tarihi: 04.05.2015).

EU, “EU-Türkiye Relations”, http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/Türkiye/eu_Türkiye_relations_en.html, (Erişim Tarihi: 09.08.2014).

İKV (2015), “Türkiye–AB Müzakere Süreci”, http://www.ikv.org.tr/muzakeresureci.php, (Erişim Tarihi: 12.12.2014).

İKV (2014), “Müzakere Süreci’nin Temel Aktörleri”, http://www.ikv.org.tr/surecinaktorleri.php, (Erişim Tarihi: 13.01.2015).

İKV (2013), “Tarihçe”, http://www.ikv.org.tr/tarihce.php, (Erişim Tarihi: 02.02.2015).

İKV ( 2014), “Müzakere Takvimi”, http://www.ikv.org.tr/katilimmuzakereleri.php, (Erişim Tarihi: 03.04.2015).

İKV (2014), “Helsinki Zirvesi ve Sonunda İlan Edilen Zirve Sonuç Bildirgesi”, http://www.ikv.org.tr/pdfs/helsinkizirvesonuc-tr.pdf, (Erişim Tarihi: 04.03.2015).

İKV (2015), “Müzakere Çerçeve Belgesi”, http://www.ikv.org.tr/temelbelgeler.php, (Erişim Tarihi: 06.04.2015).

İKV (2015), “Katılım Müzakereleri–Siyasi ve Teknik Boyut”, http://www.ikv.org.tr/katilimmuzakereleri.php, (Erişim Tarihi: 06.05.2015).

Karluk, Rıdvan. AB ve Türkiye, İstanbul, Beta Yayınları, 2005, (IX. Baskı).

Mumcu, C. (2005). “Türkiye ve AB Müzakere Süreci”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, Sayı:8.

NTVMSNBC (2008), “Müzakere Başlıkları”, http://www.ntvmsnbc.com/news/343868.asp, (Erişim Tarihi: 08.01.2008).

Şahin, M. (2004). “AB Müzakere Süreci ve Türkiye”, Avrasya Dosyası, Cilt:10, Sayı:2,

Onarlı, B. (2006). Hedefimizi Şaşırmayalım, http://www.voanews.com/turkish/archive/2006-11/2006-11 (Erişim Tarihi: 16.07.2014)

Oran, Baskın, (Ed.). Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 2, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, (VI. Baskı).

The Delegation of the European Union to Türkiye (2015), “Türkiye İçin Öngörülen Müzakere Sürecinin İşleyişi, http://www.avrupa.info.tr/AB_ve_Turkiye/Muzakereler,Muzakereler_Sayfalar.html?pageindex=1; (Erişim Tarihi: 11.05.2015).

Ülger, İrfan Kaya. AB’nin ABC’si, Ankara, Sinemis Yayınları, 2005, (III. Baskı).

Ülgen, Sinan. AB İle Müzakerelerin El Kitabı: Ne Bekliyoruz, Ne Olacak, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.