Nijer’de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Ayşe ÇOBAN, Orhan ÇOBAN, Duygu Baysal Kurt, Mahamane Moutari ABDOU BAOUA

Öz


Bu çalışmada, 1971-2013 dönemine ait yıllık veriler kullanarak, Nijer ekonomisinde dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Analizlerde Durağanlık (Birim Kök) Testinin yanı sıra Vektör Otoregresif Modelinden (VAR), Koentegrasyon Testinden, Granger Nedensellik Testinden ve Etki-Tepki Fonksiyonlarından yararlanılmıştır.

Analiz sonuçlarına göre değişkenlerin seviyesinde durağan olduğu I(0) tespit edilmiştir. VAR modeli tahmin sonuçlarına göre dış borç değişkeninde meydana gelen bir birimlik değişimin ekonomik büyüme değişkeninde yaklaşık 0.023 birimlik olumsuz bir etki meydana getirmektedir. Johansen-Juselius koentegrasyon testine göre dış borçlar ile ekonomik büyüme arasında %1 anlamlılık düzeyinde bir (1), %5 düzeyinde ise iki (2) adet koentegre vektörün bulunduğu belirlenmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre dış borç ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Etki-tepki fonksiyonlarına göre ekonomik büyümenin, dış borçlardaki bir standart sapmalık şoka ilk iki dönemde pozitif yönde tepki verdiği, tepkinin daha sonra giderek önemini kaybettiği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Dış Borçlanma, Ekonomik Büyüme, Nijer, VAR

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abu Bakar, Nor’Aznin ve Hassan, Sallahuddin (2008), Empirical Evaluation on External Debt of Malaysia, International Business & Economics Research Journal, 7 (2), 95-108.

Ajayi, Lawrence Boboye ve Oke, Michael Ojo (2012), Effect of External Debt on Economic Growth and Development of Nigeria, International Journal of Business and Social Science, 3(12), 297-304.

Al-Zeaud, Hussein Ali ve Al-Awawdeh, Waleed Mjalli (2014), The Causality between Debt and Economic Growth Evidence from Jordan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 6(5), 59-70.

Batmaz, Nihat ve Tunca, Halil (2007), Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Bölgesel Belirleyicileri Üzerine Bir Eş Bütünleşme Analizi (1992–2003), http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423881556.pdf, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Chamsi, Melle Hajar (2011-2012), L’impact de l’endettement extérieur sur la croissance économique : Analyse du cas du Maroc et quelques pays émergents, http://lasaare.com/Autres%20Travaux/Dette%20et%20Croissance.doc, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Cohen, Daniel (1993), Low Investment and Large LDC Debt in the 1980’s, The American Economic Review, 83(3), 437-449.

Çöğürcü, İclal ve Çoban, Orhan (2011), Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2009), KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (21), 133-149.

Dickey, David A. ve Fuller, Wayne A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.

Erataş, Filiz ve Başcı Nur, Hayriye (2013), Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ‘Yükselen Piyasa Ekonomileri’ Örneği, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, XXXV(II), 207-230.

Ertuğrul, Hasan Murat ve Kenar, Ahmet (2013), External Debt and GDP Relationship: A Dynamic Analysis for Turkey, http://teacongress.org/papers2012/ERTUGRUL-KENAR.pdf, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Ezeabasili, Vincent N., Isu, Hamilton O. ve Mojekwu, Joseph N. (2011), Nigeria’s External Debt and Economic Growth: An Error Correction Approach, International Journal of Business and Management, 6(5), 156-170.

Fosu, Augustin Kwasi (1996), The Impact of External Debt on Economic Growth in Sub-Saharan Africa, Journal of Economic Development, 21(1), 93-118.

Ibi, Esor Egbe ve Aganyi, Alfred (2015), Impacts of External Debt on Economic Growth in Nigeria: A VAR Approach, Journal of Business Management and Administration, 3(1), 1-5.

Kara, Mehmet (2001), Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Sürecinde Dış Borç Çıkmazı, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 95-110.

Karagöl, Erdal (2002), The Causality Analysis of External Debt Service and GNP: The Case of Turkey, Central Bank Review, (1), 39-64.

Karagöl, Erdal (2004), A Critical Review of External Debt and Economic Growth Relationship: A Lesson for Indebtedness Countries, http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2004_1_7.pdf, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Kırcı Çevik, Nüket ve Cural, Mehmet (2013), İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği, Maliye Dergisi, (165), 115-139.

Konso Bola, Alain (2004), Les Effets de la Dette Extérieure sur La Croissance et les investissements dans les PPTE Africains: Analyse par la Méthodes des Moments Généralisés (GMM), http://www.memoireonline.com/11/06/291/effets-dette-exterieure-croissance-investissements-ppte-africains.html, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Krugman, Paul (1988), Financing Vs. Forgiving a Debt Overhang, NBER Working Paper Series No: 2486.

Ndo, Christian (2008), Effets de la dette extérieure sur la croissance économique: le cas du Gabon, http://www.memoireonline.com/03/10/3212/m_Effets-de-la-dette-exterieure-sur-la-croissance-economique-le-cas-du-Gabon0.html, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Ouedraogo, Jérôme (2013), Dette extérieure et qualité des institutions, impact sur la croissance économique: cas de l’UEMOA, http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/AEC/2013/dette_extrieure_et_qualit_des_institutions_impact_sur_la_croissance_conomique_cas_de_l_uemoa.pdf, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Knowledge/CEA_2013_-_Programme.pdf, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Pekkaya, Semra ve Tosuner, Ayhan (2004), Türkiye Ekonomisinin Temel Dinamikleri Işığında 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programına Eleştirel Bir Yaklaşım: 1990-99 Dönemine Yönelik Bir VEC (Vector Error Correction: Vektör Hata Düzeltme) Modeli Denemesi, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar Tebliğ Metinleri II, 39-76, İzmir

Uysal, Doğan, Özer, Hüseyin ve Mucuk, Mehmet (2009), Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 161-178.

Wade, Aïda (2014), L’impact de la dette publique sur la croissance économique dans la zone UEMOA, http://www.ecoasso.org/articles/Aida_Wade.pdf, Erişim Tarihi: 08.09.2016.

Were, Maureen (2001), The Impact of External Debt on Economic Growth and Private Investments in Kenya: An Empirical Assessment, United Nations University World Institute for Development Economics Research, Discussion Paper No: 2001/116.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.