İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL SİSTEM VE ÜLUSAL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BÜTÜNLEŞİK BİR DEĞERLENDİRME

Adem ÖĞÜT, Haşan K. GÜLEŞ

Öz


Küresel ekonomide yenilikçi örgütler gerek ulusal gerekse uluslararası rekabet gücünü geliştirebilmek için ileri teknolojiye yönelik yatırımlarını sürekli artırmayı amaçlamaktadır. Öte yandan, kamusal otoriteler ileri teknolojilerin yaygın ve etkili biçimde kullanılabilmesi için çeşitli özendirici önlemleri uygulamaya koymaktadırlar. İleri teknoloji uygulamalarından beklenen yararların optimal düzeyde elde edilmesi, ileri teknoloji konseptinin örgütsel sistem ve ulusal ekonomi açısından bütünleşik biçimde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, genelde ileri teknolojiler, özelde ise örgütlerin verimliliği ile doğrudan ilişkili olan ileri imalat teknolojileri uygulamalarının örgütsel sistem ve ulusal ekonomi üzerindeki mikro ve makro düzeydeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmakta ve ileri teknolojilerin örgütsel ve toplurnsal yarar sağlayıcı biçimde uygulanmasına yönelik kimi öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: İleri Teknoloji, Örgütsel Değişim, Rekabetçi Üstünlük, Teknolojik Değişim, Ulusal Ekonomi


Anahtar Kelimeler


İLERİ TEKNOLOJİ ;UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL SİSTEM VE ÜLUSAL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ;BÜTÜNLEŞİK BİR ;DEĞERLENDİRME

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.