Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Öngöremedikleri Kriz ve İflaslar

İlknur Çevik TEKİN

Öz


Küresel finansal sistemde, yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, yatırım yapmadan önce "güvenilir" bir  bilgiye sahip olmak istemektedirler. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları; Menkul kıymetler, ticari şirketler, finansal kurumlar, bankalar ve ülkeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunup değerlendirmelerini kamu ile paylaşan kuruluşlardır. Söz konusu kuruluşlar, çeşitli yatırım araçlarının risk koşullarını değerlendirip, değerlendirmeleri sonucunda belirli risk seviyelerini temsil eden notlar verirler. KDK’lar tarafından çeşitli yatırım araçlarına verilen bu notlar, yatırımcıların karar alımında etkili olmaktadır. Yatırımcılar, Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının yatırım araçları için verdikleri dereceler ile getirilerinin doğru orantılı olmasını isterler.  Çok sayıda KDK var olmasına rağmen, günümüzde en fazla bilinen ve piyasanın lideri konumunda olanları,  S&P, Moody’s ve Fitch’dir. Bu kuruluşlar tarafından verilen notların finansal piyasalarda sermaye akışı üzerinde etkisi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak finansal piyasalar üzerinde bu denli etkin olan kredi derecelendirme kuruluşlarının, iflas eden işletmelere iflaslarından hemen önce yüksek not vermeleri benzer şekilde ülke krizlerini öngörememeleri bu kuruluşların güvenilirlikleri konusunda, küresel çapta pek çok tartışmayı beraberinde getirmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Finansal Kriz, Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Active AR-ME, (2004). Parmalat’ın Başarı Öyküsü bir “Skandalla” Sona Erdi. Activeline, Yıl 5, Sayı 34, Şubat 2004.

Afonso, A., Gomes, P., ve Rother, P. (2007). What hides behind sovereign debt ratings? European Central BankWorking Paper Series, No.711, Frankfurt.

Akbulak, Y. (2012). Kredi Derecelendirmesi veya Rating: Kavram ve Ölçütler. Mali Çözüm Dergisi

Akçayır, Ö. Ve Yıldız, Z., Kredi Derecelendirme Notlarının Uluslar arası Standardizasyonu ve Türkiye Analizi (1992-2013): Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı 40, 65-95.

Akdiş, M. (2004), Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Yol Açtığı Finansal Krizler ve Bu Krizleri Önlemede Kullanılabilecek Araçlar: Tobin Vergisi. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 6 (36), 36-48.

Alptekin, E. (2009). Menkul Kıymetleştirme ve Küresel Finans Krizindeki Rolü. İzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülteni Nisan Sayısı, 11-16.

Arezki, R., Candelon B. and A.N.R. Sy, (2011). Sovereign Rating News and Financial Markets Spillovers: Evidence from the European Debt Crisis, IMF Working Paper.

Ayaz, S. (2013). http://www.bilgesam.org/incele/230/uluslararasi-kredi-derecelendirme-kuruluslari--elestirel-bir-bakis/#.U3KL2fncU0c

Bayar, Y. (2014). Recent Financial Crises and Regulations on the Credit Rating Agencies. Research in World Economy, 5(1), 49-58.

Bayraktar, A. (2007). Türkiye’de Muhasebe Hileleri Tarihi. Trakya Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

BDDK, (2008).http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/raporlar/calisma_raporlari/576 abd mortgage 05082008x.pdf

Birdişli, F. (2012). Küresel Ekonomik Sistemin İşleyişi İçinde Kredi Derecelendirme Kuruluşları’nın İşlevi. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, Malatya, İnönü Üniversitesi, (19-21 Nisan 2012). 445-459.

Bongaerts, D.G.J., Cremers, K.J.M. ve Goetzmann, W.N. (2012). Tiebreaker: Certification and Multiple Credit Ratings. The Journal of Finance, 67(1), 113-152.

Bostancı, M.C. (2012). Küresel Krizin Dinamikleri ve Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kredibilitesi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Crouhy, M., Galai, D. ve Mark, R. (2001). Prototype risk rating system. Journal of Banking and Finance, 25, 47–95.

Çelik, A. (2010). Kriz ve Stres Yönetimi. Gazi Kitabevi, Ankara.

Çelik, P. (2004). Bankaların Risk Derecelendirmesi, TCMB, Ankara.

Darman, M.G. (2004). “Uluslararası Finans Raporlama Standartlarının Kurumsal Yönetim Üzerinde Etkileri” Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Finans Komite Üyesi, s. 8.

De Haan, J. ve Amtenbrink, F. (2011). "Credit Rating Agencies," DNB Working Papers 278, Netherlands Central Bank, Research Department.

Dorukkaya, Ş. ve Yılmaz H.H. (1999). Liberalizasyon Politikaları Aşırı Borçlanma Sendromu ve Arkasından Yaşanan Finansal Krizler (Şili ve Meksika Deneyimleri). Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:75, 122-127.

Dziawgo, D. (2013), Present And Future Position Of Credit Rating. Folia Oeconomica Stetinensia, 161-174.

Eke, S. ve Nye, R.P. (2004). Türkiye’de Kredi Derecelendirmesi.. Activeline, Mayıs 2004.

Erkan, M., Demircioğlu, M.Y. (2010). Ülke Derecelendirmesinin Ekonomik Kamu Düzeni Üzerindeki Etkisi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, No:1.

Ersan, İ. Küresel Finansal Kriz ve Türkiye. http://serpam.org/wp-content/uploads/Makale1-%C4%B0E.pdf

Heywood, A. (2011). Global Politics, NewYork: Palgrave Foundation.

Hill, A.C. (2009). Why Did Anyone Listen to the Rating AgenciesAfter Enron? Journal Of Business & Technology Law, 4(2), 283-294.

Hill, C. (2004). Regulating the Rating Agencies. Washıngton Unıversıty Law Quarterly, 82(43), 44.

Hunt, J.P. (2009). Credit Rating Agencies and the “Worldwide Credit Crisis”: The Limits of Reputation, the Insufficiency of Reform, and a Proposal for Improvement’ Columbia Business Law Review 1.

IMF, (1999). http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/1999/01/0599ch3.pdf (Erişim tarihi 22.07.2014)

Karaca, N. (2005). “Kredi Derecelendirme Kuruluşları”, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Rapor No. 5, 15 Mart.

Karagöl, E.T. (2014). Damokles’in Kılıcı: Kredi Derecelendirme Kuruluşları. http://setav.org/tr/damoklesin-kilici-kredi-derecelendirme-kuruluslari/yorum/15725

Karagöl, E.T. ve Mıhçıokur, Ü.İ. (2012). Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alternatif Arayışlar. SETA Rapor, Ankara.

Katz, J. Salinas, E. ve Stephanou, C. (2009) “Credit RatingAgencies: No Easy Regulatory Solutions”, working Paper, Note Number: 8, October, International Finance Corporation, The Word Bank.

Keith, P. (1998). International Finance, Second Edition, London.

Klein, A. (2004). http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2858-2004Nov21.html (Erişim tarihi: 22.08.2014)

Koç, A.A. (2013). http://prezi.com/ybbwqbxw_w_l/copy-of-kredi-derecelendirme-kuruluslaar/ (Erişim tarihi: 18.08.2014)

Kraussl, R. (2000): “Sovereign Ratings and Their Impact on Recent Financial Cri¬ses”, CFS Working Paper Series, No. 2000/04.

Kraussl, R. (2003). Sovereign credit ratings and their impact on recent financial crises. CFS Working paper No.00-04, VU University Amsterdam.

Küçüksözen, C. (2004), Finansal Bilgi Manipulasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, Teknikleri, Sonuçları ve İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Doktora Tezi, Ankara

Lyengar, S. (2012). The Credit Rating Agencies -Are They Reliable? A Study of Sovereign Ratings. 37(1), 69-82.

Monaghan, P. (2012). Rating Sovereign Raters: Credit Rating Agencies – Political Scapegoats or Misguided Messengers? (Manchester: Infrangilis)

Moody’s Corporation (2012). 2011 Yıllık Raporu (New York: Moody’s Corporation).

Öz, S. (2009). "Büyük Bunalım Deneyiminde Küresel Kriz", Ekonomik Araştırma Forumu TÜSİAD Koç Üniversitesi, 1-6.

Özcan, (2010). "Notçuların Notu Kırık". http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-27272-35-notcularin-notu-kirik.html (Erişim tarihi: 02.09.2014)

Suadiye, G. (2006). Kredi Derecelendirme ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 6, 97-114.

Sylvester C.W. Eıjffınger (2012). “Rating Agencies: Role and Influence of Their Sovereign Credit Risk Assessment in the Eurozone”, 50(6), 912-921.

Tükel A. (2010). Asimetrik Enformasyon Işığında Halka Arzların Uzun Dönemli Performanslarının Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 12, 102-121.

Ünal, Ali ve Kaya, H. (2009). Küresel Kriz ve Türkiye. http://www.ekopolitik.org/ images/cust_fi les/090317164507.pdf (Erişim tarihi: 14.06.2014)

White, L.J. (2010). Markets: The Credit Rating Agencies. Journal of Economic Perspectives, 24(2): 211-26.

Yardımcıoğlu, M. ve Bora, K. (2013). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Çalışma Prensipleri, İşleyişleri, Küresel Dünyadaki Rol ve İşlevleri. KSÜ, İİBF Dergisi, 3(1), 111-118.

Yazıcı M. (2009). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Önemi ve Denetimi. Maliye ve Finans Yazıları Hakemli Dergisi, Sayı: 82, 1-17.

Yılmaz, B.E. (2013). Reflections of the global economic crisis on the countries of PII and Turkey’s macroeconomics variables. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Dergisi, 36(1), 229-252.

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Sunumlar/5628Active_Academy_6.pdf (Erişim tarihi: 13.05.2014)

http://www.dw.de/kredi-derecelendirme-kurulu%C5%9Flar%C4%B1-ge%C3%A7-mi-tepki-verdi/a-2747567 (Erişim tarihi: 10.05.2014)

http://www.ekodialog.com/Konular/2000-yili-dotcom-krizi.html (Erişim tarihi: 15.07.2014)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MBS_Downgrades_Chart.png (Erişim tarihi: 6.08.2014)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kredi_derecelendirmesi (Erişim tarihi: 10.04.2014)

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/06/28/145164.asp (Erişim tarihi: 11.05.2014)

http://www.akademiktisat.net/calisma/banka_finans/risk_yonetimi_banka_mfeken.htm (Erişim tarihi: 13.06.2014)

http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2014/04/140411_moodys_turkiye.shtml (Erişim tarihi: 10.05.2014)

http://www.reuters.com/article/2011/11/21/us-crisis-timeline-idUSTRE7AK0FF20111121 (Erişim tarihi: 20.07.2014)

http://www.standardandpoors.com/about-sp/timeline/en/us (Erişim tarihi: 24.08.2014)

http://www.turkkredirating.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=541 (Erişim tarihi: 28.08.2014)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.