Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı (TMS 20) Kapsamında Turizm Sektöründe Muhasebe İşlemleri

Hacı Arif Tunçez, Alper Ateş

Öz


Devlet teşvikleri gelişmekte olan ülkelerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan problemlerden dolayı özellikle işletmelerin finansal sorunları azaltmak için devlet tarafından sağlanan yardımlardır. Türkiye Muhasebe Standardı-20 (TMS-20) Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması ilk olarak 01/11/2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada, turizm sektöründe uygulanmakta olan teşviklerin TMS-20 kapsamında muhasebeleştirilmesi açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Devlet Teşviki, Turizm Teşvikleri, Türkiye Muhasebe Standartları TMS 20

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdeve, Erdal ve Karagöl, E. Tanas, (2013). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler Ve Ülke Uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 329-350.

Akay, Hüseyin ve Oğuz, Mustafa, (2015). Türk Turizm Sektöründe Teşvikler Ve 20 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi, Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 213-228.

Bahar, Ozan, (2007). Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 61-78.

Çelik, T. Ziyad, Gerekli, İsa, Ertürk, Süleyman, Günay, Yahya, ve Bilginer, Mesut, (2015). TMS 20 – Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2, 293-304.

http://kgk.gov.tr/contents/files/tms_seti/tmstfrs2011ktp/tms_20.pdf, E., T.: 03/03/2016.

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr, E., T., 01/03/2016.

Tekşen, Ömer, (2010). TMS 20 Standardındaki Devlet

Teşvikleri İle Türkiye’de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe Ve Vergi Açısından İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 29(2), 431-453.

Örten, Remzi, Kaval, Hasan, ve Karapınar, Aydın, (2007), Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (Tms-Tfrs) Uygulama Ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara.

Sevim, Adnan, (2008). TMS-20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, Editörler: Sağlam, Necdet, Şengel, Salim, ve Öztürk, Bünyamin, Maliye ve Hukuk Yayınları, Yayın No: 52, Ankara.

Tms 20, Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı .

Toker, Boran, (2007). Türkiye’de Turizm Sektörü Teşviklerinin Değerlendirilmesi, Yönetim Ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 14(2), 81-92.

Yıldız, Feyyaz, Topal, Yusuf ve Küçükkahraman, Burak, (2012). Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standartı Işığında İncelenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(1), 295-310.

Zeytinoğlu, Emin ve Gönen, Seçkin, (2015). Devlet Teşvik Ve Yardımlarının TMS 20 Kapsamında Muhasebeleştirilmesine Yönelik Değerlendirilmeler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 45, 175-189.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.